ສິ່ງສຳຄັນ! ໃຫ້ອ່ານສັນຍາສະບັບນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.
ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ("ພວກເຮົາ", "ຂອງພວກເຮົາ", "ສຳລັບພວກເຮົາ") ສະໜອງ ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຊື່ໂດເມນ www.fortetoko.com (ທີ່ລວບລວມໄວ້ "ເວັບໄຊທ໌" ນີ້) ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ທີ່ສະເໜີໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ (ເຊິ່ງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ "ການບໍລິການ") ໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ຜູ້ໃຊ້, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂ້າງລຸ່ມນີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແລະ ການບໍລິການ (ລວມທັງ "ສັນຍາ" ນີ້).

1. ການນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌
ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່ສະເໜີໂດຍ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ແລະ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ເປັນເງື່ອນໄຂໃນການນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແລະ ການບໍລິການທີ່ທ່ານເຫັນດີວ່າທ່ານຈະບໍ່: (i) ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼື ການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ລະເມີດລິຂະສິດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຜູ້ອື່ນໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ; (ii) ນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼື ບໍລິການ ຫຼື ພະຍາຍາມເຈາະ, ດັດແປງ ຫຼື ໝູນໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼື ບໍລິການ ຫຼື ດ້ານອຸປະກອນ ຫຼື ໂປຼແກຼມ ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ເພື່ອບຸກລຸກຂໍ້ມູນທີ່ສະຫງວນ, ເອົາຂໍ້ມູນສະເພາະ ຫຼື ເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບ (ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດທີ່ຢູ່ IP) ຜູ້ຖືບັນຊີ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ດັດແປງ, ລົບລ້າງ ຫຼື ທຳລາຍຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນຄອມພີວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິການ; ຫຼື (iii) ດ້ານວິສະວະກອນດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງຂອງບໍລິການ. 

ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງສະເໜີ ຫຼື ການສະເໜີຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໆ ແລະ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເປັນລາຍລະອຽດຄົບຖ້ວນຂອງທຸກໆເງື່ອນໄຂ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ນຳໄປໃຊ້ໄດ້. ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ອະທິບາຍ, ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ຄຳແນະນຳອື່ນໆ. ທ່ານບໍ່ແມ່ນລູກຄ້າຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ພຽງເພື່ອການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະກັນໄພຂອງທ່ານ ແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ເພື່ອສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ເໝາະສົມກັບສະພາບການຂອງທ່ານ. ສຳລັບຄຳອະທິບາຍຂອງຂໍ້ກຳນົດ, ເງື່ອນໄຂ, ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງສັນຍາປະກັນໄພ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍຂາຍ ຫຼື ຕົວແທນຂາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ອ້າງອິງໃນນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນທຸກໆເຂດອຳນາດສານ.

ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ເຊື່ອວ່າຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ອັບເດດ. ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປັບປຸງຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ສະໜອງຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ເທິງພື້ນຖານ "ຄວາມເປັນຈິງ" ແລະ "ມີຈິງ" ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຕົງຕໍ່ເວລາ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມເໝາະສົມຂອງຂໍ້ມູນໃນເວລານັ້ນໆ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ລິ້ງໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ອີນເຕີເນັດອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໂດຍ ຫຼື ຄວບຄຸມໂດຍ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ. ອິນເຕີເນັດພາຍນອກດັ່ງກ່າວ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ, ເຜີຍແຜ່, ຮັກສາ ຫຼື ເອົາລົງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ. ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ. ບັນດາລິ້ງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ຍັງສາມາດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ. ສັນຍາສະບັບນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ເທົ່ານັ້ນ. ການນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ ທີ່ບໍ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ຊື່ໂດເມນ www.fortetoko.com ຈະຖືກປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ລົງໃນເວັບໄຊທ໌ນັ້ນ. ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບໍ່ມີພັນທະຕໍ່ເນື້ອຫາໃດໆທີ່ລົງໂດຍບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ບໍ່ອະນຸມັດ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ພາຍນອກ ຫຼື ທີ່ຢູ່ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ.

2. ລິຂະສິດ ແລະ ຄວາມໝາຍທາງການຄ້າ
ເນື້ອຫາທັງໝົດ ທີ່ລວມຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ເຊັ່ນວ່າ: ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບສະແດງ, ກາໂລໂກ້, ເຄື່ອງໝາຍປຸ່ມ, ຮູບພາບ, ຄລິບສຽງ, ການດາວໂຫຼດດ້ານດິຈິຕອນ, ການລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ຊ໊ອຟແວ, ການລວບລວມເນື້ອຫາທັງໝົດໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແລະ ຊ໊ອຟແວທີ່ໃຊ້ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແມ່ນສົມບັດຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ, ການເຊື່ອງໂຍງ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງເນື້ອຫາ ແມ່ນຖືກປົກປ້ອງຈາກສະຫະລັດ ແລະ ກົດໝາຍລິຂະສິດ ລະຫວ່າງປະເທດ. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຫຼື ສາຂາທຸລະກິດ, ສັນຍາລັກ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າອື່ນໆ, ເຄື່ອງໝາຍການບໍລິການ ແລະ ຊື່ການຄ້າ (ລວມທັງ "ເຄື່ອງໝາຍ") ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຫຼື ສາຂາທີ່ປະກົດຂື້ນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ, ສາຂາ ຫຼື ຜູ້ມີສິດອະນຸຍາດ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ຫຼື ໃນເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ສິດແກ່ທ່ານ ຫຼື ສິດໃນການນຳໃຊ້ເອກະສານ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍໃດໆໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ນອກເໜືອຈາກທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນວັກຕໍ່ໄປນີ້.

ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ, ເບິ່ງ ແລະ ເກັບຮັກສາສຳເນົາຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ ສຳລັບທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄ້າ, ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ກ໊ອບປີ, ດາວໂຫຼດ, ເຜີຍແຜ່, ດັດແປງ ຫຼື ແຈກຢາຍເອກະສານໃດໆໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບທ່ານ, ການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄ້າ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກົງຈາກ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ. ພວກເຮົາປະກາດແຈ້ງການຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໜ້າຕ່າງໆໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແລະ ການບໍລິການ ເຊິ່ງທ່ານຈະບໍ່ລົບອອກຈາກສຳເນົາທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ.

3. ກິດຈະກຳທີ່ຫວງຫ້າມໃນເວັບໄຊທ໌
ເປັນເງື່ອນໄຂຂອງການໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແມ່ນທ່ານບໍ່ຈຳກັດ ຫຼື ຢັບຢັ້ງຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຈາກການນຳໃຊ້ ແລະ ເພີດເພີນກັບບໍລິການ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ລະບົບຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຫຼື ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອ:
- ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ຊຸກຍູ້ການກະທຳທີ່ສໍ້ໂກງ ຫຼື ການປະພຶດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກະທຳຜິດທາງກົດໝາຍອາຍາ ຫຼື ສ້າງຄວາມຜິດທາງແພ່ງ;
ແຈກຢາຍອຸປະກອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ໝິ່ນປະໝາດ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ;
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ປອມຕົວຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ປອມແປງ, ລຶບ ຫຼື ປ່ຽນແປງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ TCP / IP ໃນອີເມວ ຫຼື ການປະກາດອື່ນໆ;
ລະເມີດ ຫຼື ພະຍາຍາມລະເມີດຄວາມປອດໄພຂອງການບໍລິການ;
ລະເມີດລິຂະສິດຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆຂອງບຸກຄົນ (ທ່ານອາດຖືກສານສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ກັບສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາໃດໜື່ງທີ່ທ່ານລະເມີດ); ຫຼື
ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງເຂົ້າໃນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ.

4. ຜົນສະທ້ອນຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້
ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດທັງໝົດ ລວມທັງໂດຍບໍ່ຈຳກັດສິດໃນການສືບສວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ດຳເນີນຄະດີທາງແພ່ງ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ ສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍຕົວຈິງ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼື ບໍລິການໃດໜຶ່ງພ້ອມທັງສິດທິໃນການຢຸດຕິການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ການບໍລິການ.

5. ຂໍ້ມູນທີ່ີທ່ານສົ່ງ
ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາທາງອີເມວ ແລະ ຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ ຢູ່ໜ້າ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ" ແລະ ໜ້າອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາອາດຈະມີເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍການບໍລິການ. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ທ່ານສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ ເພື່ອນຳໃຊ້ບໍລິການແມ່ນຂື້ນກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງນະໂຍບາຍການສະຫງວນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງປະກອບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ສະຫງວນສິດທຸກເວລາໃນການທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜື່ງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ເມື່ອທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌ ແລະ ການບໍລິການ ແກ່ພວກເຮົາ, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນ, ຄົບຖ້ວນ, ເປັນຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ຊື່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ຊື່ທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້. ຖ້າ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ເຊື່ອວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເປັນຈິງ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ແມ່ນໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ອາດຈະປະຕິເສດທ່ານໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະໃຊ້ "cookies" ເພື່ອເກັບຮັກສາຄວາມມັກສ່ວນຕົວບາງຢ່າງ ສຳລັບການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ. cookies ສາມາດແຈ້ງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ວ່າຜ່ານມາທ່ານໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ ແລ້ວຫຼືຍັງ. ໃນບາງກໍລະນີ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ອາດຈະເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໄວ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງໃນ cookies.  ເຊິ່ງ cookies ຊ່ວຍໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ຮັບຮູ້ທ່ານໄດ້ໄວຂື້ນ ສະນັ້ນເວລາທ່ານເຂົ້າເບິ່ງໃນເວັບໄຊທ໌ ແມ່ນຮັບປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂື້ນ. ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ cookies ຢູ່ http://www.cookiecentral.com. ພວກເຮົາອາດຈະກວດສອບຂໍ້ມູນຍ້ອນວ່າອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານກົດໝາຍ, ລັດຖະບານ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ.

6. ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນ
ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແລະ ບໍລິການໃດໜຶ່ງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍເວັບໄຊທ໌ນີ້ເຊິ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ. ການບໍລິການດັ່ງກ່າວແມ່ນສະໜອງບົນພື້ນຖານ "ຄວາມຈິງ" ແລະ "ມີຈິງ", ໂດຍບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນໃດໆ, ການສະແດງ, ການບັງຄັບ ຫຼື ດ້ານກົດໝາຍ, ລວມທັງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ, ການຄໍ້າປະກັນກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ບໍ່ລະເມີດ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການອະນຸມັດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ, ຫົວຂໍ້, ຮີດຄອງປະເພນີ, ການຄ້າ, ຄວາມເພີດເພີນງຽບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ. ບໍລິສັດບໍ່ຮັບປະກັນວ່າສະຖານທີ່ ແລະ ບໍລິການໃດໜຶ່ງ ຈະມີ ຫຼື ດຳເນີນງານໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ວ່າຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆຈະຖືກແກ້ໄຂ. ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນ ຫຼື ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ແມ່ນເໝາະສົມ, ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມີໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ໃນເຂດອຳນາດສານໃດໜຶ່ງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຈາກເຂດອຳນາດການປົກຄອງທີ່ມີເນື້ອໃນຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງ. ບາງເຂດອຳນາດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຍົກເວັ້ນການຮັບປະກັນທີ່ແນ່ນອນ, ດັ່ງນັ້ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂ້າງເທິງນີ້ອາດຈະບໍ່ນຳໃຊ້ກັບທ່ານ.

8. ການປົກປ້ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍ
ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຊົດເຊີຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ແລະ ສາຂາຂອງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ ແລະ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ແລະ ສາຂາ, ຕໍ່ກັບການຮຽກຮ້ອງ, ຄວາມຕ້ອງການ, ສາເຫດຂອງການກະທຳ, ໜີ້ສິນ, ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ລວມທັງຄ່າທຳນຽມທະນາຍຄວາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ຂອບເຂດທີ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວອີງໃສ່, ເກີດຂື້ນຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບ: (i) ການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ (ຫຼື ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້) ການບໍລິການ; (ii) ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສະບັບນີ້; ຫຼື (iii) ກິດຈະກຳອື່ນໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານສຳເລັດໂດຍນຳໃຊ້ບໍລິການ. ຄ່າທົດແທນນີ້ຈະເປັນການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ບໍ່ຈຳກັດໂດຍຄ່າຕອບແທນອື່ນໆ.

9. ກົດໝາຍທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້
ເວັບໄຊທ໌ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ນີ້ຄວບຄຸມໂດຍ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຈາກສຳນັກງານໃນລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍຈະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃຕ້ສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງນັ້ນຈະມາຈາກກົດໝາຍໃດກໍ່ຕາມ.

10. ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ
ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ອາດປັບປ່ຽນຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ແຈ້ງການອື່ນໆ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ໄດ້ທຸກເວລາໂດຍການປັບປຸງການປະກາດນີ້ ຫຼື ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ລົງປະກາດການປ່ຽນແປງໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້. ເພາະສະນັ້ນ, ທ່ານຄວນເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ເພື່ອທວນຄືນຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເປັນຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ມີຜົນສັກສິດນໍາໃຊ້, ເພາະວ່າມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວທ່ານ. ນິຕິກໍາບາງຢ່າງດ້ານຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະຖືກແທນໂດຍແຈ້ງການທາງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໜ້າເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼື ການເຊື່ອມໂຍງກັບການບໍລິການ. ບໍ່ມີການຊັກຊ້າ ຫຼື ລົ້ມເລີກຕໍ່ການດໍາເນີນການຍົກເວັ້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ຈາກ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ. ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນຂໍ້ທີ 9 ດ້ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະທີ່ກ່າວເຖິງໃນນີ້ ແລະ ເປັນການຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານ, ແທນທີ່ຂໍ້ຕົກລົງໃດໜື່ງກ່ອນລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ວ່າຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ມູນຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ, ໂດຍອີງຕາມການລົງທະບຽນເພື່ອເຂົ້າເຖິງບາງລັກສະນະຂອງເວັບໄຊທ໌. ຖ້ານິຕິກໍາໃດໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງໃນນີ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍສານທີ່ມີອຳນາດຕັດສິນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫັນດີວ່າສານຄວນພິຈາລະນາດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຄວາມຈົງໃຈຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງ ຕາມເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມກັບຜົນຜົນສັກສິດໃນການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ເນື້ອໃນທີ່ໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ແມ່ນເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຍາ.

ໂດຍບໍ່ຈຳກັດຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ການບໍລິການຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊທ໌ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງໃນການນຳໃຊ້ ຫຼື ມີໃຫ້ສຳລັບເດັກນ້ອຍ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຫຼື ທ່ານມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ນຳໃຊ້ບໍລິການ. ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາຢຸດການນຳໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຢ່າເຂົ້າເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ.

ໂດຍການນຳໃຊ້ ຫຼື ການເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆ, ທ່ານຮູ້ດີວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດຂອງການບໍລິການ.