ນະໂຍບາຍການສະຫງວນຂໍ້ມູນ

ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສະຫງວນຂອງທ່ານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຫຼາຍ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ຖືກເກັບກຳມາຈາກບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ຍົກເວັ້ນພຽງແຕ່ "Cookies" ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. "Cookies" ແມ່ນເອກະສານນ້ອຍໆທີ່ເກັບໄວ້ໂດຍ Web browser ຂອງທ່ານ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສະເພາະໃດໜຶ່ງໃຫ້ຮັບຮູ້ທ່ານ ແລະ ໜ້າເວັບທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງໃນເວັບໄຊທ໌. ເວັບໄຊທ໌ນີ້ໃຊ້ Cookies ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານມີຄວາມສະດວກຂື້ນ. ຕົວຢ່າງ ພວກເຮົາໃຊ້ Cookies ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນລະຫວ່າງການເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ ແລະ ເພື່ອຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນຊ່ວງການເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.

ບັນດາບໍລິສັດທີ່ອອກສັນຍາ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ແລະ ສາຂາຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ໄດ້ສະຫງວນລິຂະສິດໃນການດັດແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມນີ້. ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການດັດແປງ ຫຼື ການເພີ່ມເຕີມໃນ ໜ້າ ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ ບ່ອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສັນຍາ. ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າມີພຽງແຕ່ສັນຍາປະກັນໄພ ຫຼື ສັນຍາ ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດ, ການຄຸ້ມຄອງ, ຈຳນວນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ສຳລັບຄຳອະທິບາຍທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງຂໍ້ກຳນົດ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂາຍ, ຕົວແທນອິດສະຫຼະຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ອ້າງອີງເຖິງສັນຍາປະກັນໄພ ຫຼື ສັນຍາການບໍລິການ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ, ອາດຈະເຂົ້າເບິ່ງຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້. ທີ່ຢູ່ອິນເຕີເນັດພາຍນອກດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ, ເຜີຍແຜ່, ຮັກສາ ຫຼື ໂພສລົງ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ບໍ່ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ. ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊທ໌ເຫຼົ່ານັ້ນທັງບໍ່ອະນຸມັດ, ຮັບຮອງ ຫຼື ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ພາຍນອກ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ໃນນີ້.