ປະກັນສຸຂະພາບ Premier Care

ປະກັນສຸຂະພາບ Premier Care

ປະກັນສຸຂະພາບທີ່ອອກແບບມາໃໝ່, ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລາວ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍ ແລະ ຄຼີນິກທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນລາວ ແລະ ທຸກຈັງຫວັດໃນປະເທດໄທ. ປະກັນສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ມີເຄືອຂ່າຍບ່ອນປິ່ນປົວຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ມີສິດຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປະກັນສຸຂະພາບນີ້ ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງສໍາລັບການຮັກສາຕົວ, ຄ່າແພດໝໍ ແລະ ຄ່າຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕ່າງໆ.

ປະກັນສຸຂະພາບ Premier Care ແມ່ນຄຸ້ມກັນໄດ້ເຖິງ 400 ກວ່າແຫ່ງ. ພ້ອມກັບວົງເງິນສິດຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມກັນຄ່າປິ່ນປົວ ໄດ້ສູງສຸດ ເຖິງ 300,000,000 ກີບ (1,000,000 ບາດ) ຕໍ່ປີ ແລະ ສາມາດໃຊ້ບັດປະກັນສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງສໍາຮອງເງິນສົດ.

ການຄຸ້ມຄອງ

ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການປິ່ນປົວຂອງຜູ້ເຈັບປ່ວຍພາຍໃນ (IPD):

  • ຄ່າຫ້ອງນອນໂຮງໝໍ, ຄ່າຫ້ອງຜ່າຕັດ, ຄ່າອາຫານ, ຄ່າການດູແລທາງການແພດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ. 
  • ຄ່າບໍລິການຫ້ອງຜູ້ປ່ວຍໜັກ (ໄອຊີຢູ), ຄ່າບໍລິການຫ້ອງໄອຊີຢູໂຣກຫົວໃຈ.
  • ຄ່າຜ່າຕັດ ລວມທັງ ຄ່າໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການດູແລຮັກສາພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ.
  • ຄ່າການຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍສໍາລັບຫົວໃຈ, ປອດ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບ ແລະ ໄຂກະດູກ.
  • ຄ່າຢາສະຫລົບ ລວມທັງຄ່າທໍານຽມຂອງໝໍໃຫ້ຢາສະຫລົບ.
  • ຄ່າການດູແລປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ ພາຍຫຼັງການໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ.
  • ຄ່າທໍານຽມການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ລວມທັງການກວດພະຍາດ, ການບົ່ງມະຕິ ພະຍາດ, ລັງສີເອັກສ໌ (X-ray), ຢາປິ່ນປົວ, ການຖ່າຍເລືອດ, ການເຊົ່າລົດເຂັນ ແລະ ເຄື່ອງມືຜ່າຕັດຕ່າງໆ.
  • ຄ່າການຢ້ຽມຢາມຕຽງຄົນເຈັບໂດຍທ່ານໝໍ.
  • ຄ່າການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
  • ຄ່າການປິ່ນປົວຮັກສາກ່ອນການເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ. (ພາຍໃນ 30 ວັນ ກ່ອນການເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍ)
  • ຄ່າການປິ່ນປົວຮັກສາພາຍຫຼັງການເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ. (ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການອອກໂຮງໝໍ)

ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການປິ່ນປົວຂອງຜູ້ເຈັບປ່ວຍພາຍນອກ (OPD):

ຄ່າທໍານຽມການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ລວມທັງການກວດພະຍາດ, ຢາປິ່ນປົວ, ລັງສີເອັກສ໌ (X-ray) ຕ່າງໆ, ການວິເຄາະພະຍາດ, ການຜ່າຕັດຂະໜາດນ້ອຍ, ການເຮັດບາດແຜ, ການບຳບັດດ້ວຍເຄມີ, ລັງສີ ແລະ ການແພດທາງເລືອກ ດັ່ງທີ່ແພດໝໍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ.

ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການປິ່ນປົວໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ (PA):

ການເສຍຊີວິດ, ການເສຍອົງຄະເຕັມສ່ວນຢ່າງຖາວອນ, ການສູນເສຍຂອງແຂນຂາ ແລະ ຕາບອດຖາວອນ.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ