ປະກັນໄພ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນຫຍັງ?

ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຫຍັງສາມາດຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົວທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ທີ່ເກີດຈາກການເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ, ການບາດເຈັບ ແລະ ພິການຖາວອນໄດ້. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ຮັກສາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍສະໜອງການທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ຕະຫຼອດຮອດການຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ.

ດາວໂຫລດ

Personal Accident

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ