ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+

ສິດຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ

ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+, ທ່ານສາມາດເລືອກ ແລະ ປັບແພັກແກັດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ທີ່ເໝາະສົມກັບງົບປະມານຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາສະເໜີທາງເລືອກຂອງ ແຜນການປິ່ນປົວຂອງຜູ້ເຈັບປ່ວຍພາຍໃນ ແລະ ແຜນການປິ່ນປົວຂອງຜູ້ເຈັບປ່ວຍພາຍໃນ ລວມກັບຜູ້ເຈັບປ່ວຍພາຍນອກ ໂດຍມີຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງການປິ່ນປົວທີ່ແຕກຕ່າງໃຫ້ທ່ານເລືອກ ແລະ ປັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

• ຕາມຂົງເຂດ (ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ).
• ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດ ສິງກະໂປ).
• ອາຊີປາຊິຟິກ.
• ລະດັບນາໆຊາດ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ).
• ທົ່ວໂລກ (ລວມມີ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ).

ນອກຈາກທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ ແລະ ຈ່າຍຮ່ວມກັນ, ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມໄດ້ ເຊັ່ນ: ການປະກັນການເກີດລູກ, ການກວດສຸຂະພາບ, ການປິ່ນປົວແຂ້ວ ແລະ ດ້ານສາຍຕາສໍາລັບແຜນການປິ່ນປົວຂອງທ່ານ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດດັດປັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ຕາມປະເພດທຸລະກິດຂອງທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນ.

ດາວໂຫລດ

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ