ປະກັນໄພ ທີ່ຢູ່ອາໄສ

ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນຫຍັງ?

ການປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໃສໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ລວມທັງເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ມີສາເຫດມາຈາກອັກຄີໄພ, ຟ້າຜ່າ, ຈາກລະເບີດ, ຈາກເຮືອບິນ ແລະ ອຸປະກອນທາງອາກາດອື່ນໆ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ທີ່ຕົກລົງມາຈາກທາງອາກາດ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາຈາກລົດຍົນບົນທ້ອງຖະໜົນ ຫຼື ສັດລ້ຽງ ລວມທັງ ລົດຍົນ ຫຼື ສັດລ້ຽງ ທີ່ເປັນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ້ຳທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການແຕກ ຫຼື ການລົ້ນຂອງຖັງນ້ຳ ຫຼື ທໍ່ນ້ຳພາຍໃນບ້ານ, ການລັກງັດແງະທີ່ໃຊ້ກຳລັງ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງເພື່ອມ້າງເພໃນການເຂົ້າ ຫຼື ອອກອາຄານ ຫຼື ຄວາມພະຍາຍາມລັກ, ພາຍຸເຮີຣິເຄນ, ໄຊໂຄລນ, ໄຕ້ຝຸ່ນ, ລົມພາຍຸ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ຫຼື ພູເຂົາໄຟລະເບີດ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ທີ່ເຊົ່າອາຄານສຳຫຼັບບັນດາການບາດເຈັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີສາມ ລວມເຖິງແກ້ວແວ່ນແຕກ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງຄົນຮັບໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ