ປະກັນໄພ ຍານພາຫະນະ

ປະກັນໄພລົດ

ການປະກັນໄພລົດ

ການປະກັນໄພລົດໃຫ້ການປົກປ້ອງທ່ານຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານຕາມກົດໝາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການອຸປະຕິເຫດຂອງລົດທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ສຳຫຼັບ (1) ການບາດເຈັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນທີສາມ, (2) ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີສາມ (3) ການບາດເຈັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໂດຍສານທີ່ກຳລັງເດີນທາງໃນພາຫະນະບໍລິການສາທາລະນະ. ວົງເງິນໃນການຄຸ້ມຄອງສຳຫຼັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍບູລິມາສິດແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາປະກັນໄພ.

ປະກັນໄພນີ້ຍັງຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນສຳຫຼັບຜູ້ໄດ້ຮັບປະກັນໄພ ຫຼື ຄົນຂັບລົດ ຜູ້ທີ່ຂັບລົດດັ່ງກ່າວໂດຍຮັບການຮັບຮູ້ຈາກເຈົ້າຂອງລົດ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານທີ່ກຳລັງໂດຍສານໃນລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ສາມາດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດ ແມ່ນເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້ເພີ່ມເຕີມຈາກການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດ ໝາຍຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ. ປະກັນໄພນີ້ແມ່ນໃຫ້ສິນທົດແທນສຳຫຼັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົວລົດທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພທີ່ເກີດຈາກຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ອຸປະຕິເຫດຈາກການກະທົບກັບພາຫະນະຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼື ວັດຖຸຕ່າງໆ​, ອຸປະຕິເຫດລົດປີ້ນ ຫຼື ການລັກ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານປະກັນໄພ ຍານພາຫະນະ

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ