ປະກັນໄພ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ຮັກສາວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານໂດຍການສະໜອງເງີນຄ່າຊົດເຊີຍໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ພ້ອມທັງການຄຸ້ມກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວທີ່ເກີດຂຶ້ນ (ເປັນທາງເລືອກ).
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນໄພ ຍານພາຫະນະ

ປະກັນໄພ ຍານພາຫະນະ ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປົກປ້ອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ເປັນການລົງທຶນເພື່ອປົກປ້ອງລົດຂອງທ່ານ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຖືກລັກຂະໂມຍ ຫຼື ໄຟໄໝ້.
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+

Medi+ (ປະກັນສຸຂະພາບ ແບບສາກົນ) ສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົດໃນໂຮງໝໍທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກ. ພຽງແຕ່ທ່ານສະແດງບັດສະມາຊິກສາກົນຂອງທ່ານ ໃນໂຮງໝໍເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວ. ການຄຸ້ມກັນໃນວົງເງິນຕັ້ງແຕ່ 750,000 ໂດລາ ເຖິງ 2,500,000 ໂດລາ.
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນສຸຂະພາບ Premier Care

ພຣີເມຍ ແຄຣ໌ ແມ່ນປະກັນສຸຂະພາບ ທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບ ການປິ່ນປົວຂອງຜູ້ເຈັບປ່ວຍພາຍໃນ (IPD), ຜູ້ເຈັບປ່ວຍພາຍນອກ (OPD) ແລະ ປະກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ, ເປັນປະກັນສຸຂະພາບ ທີ່ສະໜອງໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງ ເຄືອຂ່າຍການແພດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ສໍາລັບບັນດາບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດລາວ.
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນໄພ ທີ່ຢູ່ອາໄສ

ຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ລວມທັງເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ມີສາເຫດມາຈາກອັກຄີໄພ, ຈາກລະເບີດ, ຈາກເຮືອບິນ ແລະ ອຸປະກອນທາງອາກາດອື່ນໆ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ຕົກລົງມາຈາກທາງອາກາດ, ຜົນເສຍຫາຍທີ່ມາຈາກພາຫານະ ຫຼື ສັດລ້ຽງລວມທັງພາຫານະ ຫຼື ສັດລ້ຽງ ທີ່ເປັນຂອງຜູ້ເອົາປະກັນໄພ.
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອຟ

ປະກັນໄພນີ້ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນຫຼິ້ນກ໊ອຟ, ຖົງກ໊ອຟ ແລະ ອຸປະກອນການຫຼິ້ນກ໊ອຟອື່ນໆ ທີ່ເປັນຂອງຜູ້ເອົາປະກັນໄພ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນອາຄານ ຫຼື ຢູ່ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປສະຖານທີ່ອື່ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກອັກຄີໄພ ຫຼື ຖືກລັກ.
ອ່ານ​ຕື່ມ

ປະກັນ ອັກຄີໄພ ແລະ ໄພເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ

ພວກເຮົາໃຫ້ປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ສໍາລັບ ອະພາດເມັ້ນ, ບ້ານ ຫຼື ອາຄານຫ້ອງການ. ປະກັນອັກຄີໄພຂອງທ່ານ ແມ່ນສາມາດຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນອາຄານ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ເຟີນິເຈີ, ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງຖາວອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງພາຍໃນສາງ ແລະ ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ.
ອ່ານ​ຕື່ມ