ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 ຝ່າຍສິນທົດແທນ

ຝ່າຍອຸປະຕິເຫດ (1): (+856) 20 9999 8656
ຝ່າຍອຸປະຕິເຫດ (2): (+856) 20 2234 8656
ຝ່າຍສຸຂະພາບ: (+856) 20 5559 8830

ຝ່າຍຂາຍ

(1): (+856) 20 5456 8656
(2): (+856) 20 2888 5556
ອີເມວ: agencysales@fortetoko.com

Feedback / Suggestion about Service

(+856) 21 81 8888
ອີເມວ: info@fortetoko.com

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ, ຊັ້ນ 1, 4 & 6, ອາຄານ ເອັນເຄ, ໜ່ວຍ 4, ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

Tel: (+856) 21 264 712-5 | (+856) 20 2888 5556

Fax:

ອີເມວ: info@fortetoko.com

ສຳນັກງານຕົວແທນຫ້ອງການປາກເຊ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ອາຄານເລກທີ 152, ໜ່ວຍ 15, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ.

Tel: (+856) 20 5757 8822

Fax:

ອີເມວ: pakse@fortetoko.com