ການບໍລິການດ້ານສິນທົດແທນ ທີ່ດີເລີດ

ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນໍາ ໃນ ສປປ ລາວ, ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການແກ້ໄຂສິນທົດແທນຢ່າງວ່ອງໄວ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍຸດຕິທຳ. ພວກເຮົາສະເໜີຂໍ້ດີຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທ່ານ:


ເຕັກນິກວິຊາການທີ່ເໜືອກວ່າ

ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງໃນການເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການດ້ານສິນທົດແທນໃນທຸກປະເພດການປະກັນໄພ, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມວ່ອງໄວ, ເປັນມິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຕະຫຼອດ 24-ຊົ່ວໂມງ ທຸກວັນ, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ.

ເຄືອຂ່າຍອູ່ສ້ອມແປງລົດ

ບັນດາອູ່ສ້ອມແປງລົດຂອງພວກເຮົາ ສະໜອງການບໍລິການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ການສ້ອມແປງທີ່ມີຄຸນນະພາບ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເມື່ອທ່ານປະສົບອຸປະຕິເຫດ.

ເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍ

ໂຮງໝໍທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ສະໜອງການປິ່ນປົວທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາອອກຈາກໂຮງໝໍ.

ພະນັກງານປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍເອກະລາດ ລະດັບສາກົນ

ໃນກໍລະນີການຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນທີ່ໃຫຍ່, ນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນລະດັບສາກົນ ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ຈະໃຫ້ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງທ່ານ ແລະ ແນະນຳທ່ານ ເພື່ອການຮັບປະກັນຄວາມມີປະສິດທິຜົນ, ການຈ່າຍສິນທົດແທນທີ່ວ່ອງໄວ.

ການບໍລິການດ້ານສິນທົດແທນທີ່ດີເລີດ

ໃນການເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນຳຂອງປະເທດລາວ, ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະດຳເນີນການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເປັນທຳ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ການບໍລິການທີ່ເນັ້ນໃສ່ໃຈລູກຄ້າ

ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ການບໍລິການສິນທົດແທນແມ່ນດຳເນີນການຢ່າງສອດຄ່ອງ, ຢືດຢຸ່ນ ແລະ ເປັນທຳ ນຳໃຊ້ການດຳເນີນການດ້ານສິນທົດແທນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂ້າມຜ່ານການດຳເນີນການແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງພູມມີປະເທດ.

ຄຳຍ້ອງຍໍ, ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳຮ້ອງຮຽນ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕອບກັບຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໃນທັນທີ, ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຢ່າງເປັນທຳ.