ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ໜ້າສະໝັກງານຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຝຶກທ່ານໃຫ້ດີຂື້ນ

ດ້ວຍການອຸທິດຕົນຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ຟໍເຕ  ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ໄດ້ປະສົມປະສານທັກສະຄວາມຮູ້ຈາກສາກົນ ໂດຍປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນສົ່ງຕົງເຖິງໜ້າປະຕູບ້ານຂອງລູກຄ້າ. ການສ້າງຊັບພະກອນມະນຸດສ່ວນໃຫ່ຍໄດ້ເປັນຈຸດເດັ່ນສຳຄັນ ທີ່ເປັນລັກສະນະສະເພາະຂອງ ຟໍເຕ ໂຕໂກ ປະກັນໄພ. ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການເຕີບໂຕຢ່າງມືອາຊີບ ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຄຸນນະວຸດດ້ານການປະກັນໄພ, ການບໍລິການລູກຄ້າ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ, ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ໄອທີ, ຄວາມສາມັກຄີ, ການຂາຍ, ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ.

ເຮັດວຽກກັບ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ

ພວກເຮົາຕ້ອງການທ່ານ
ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ບໍ່ຢາກເປັນພຽງແຕ່ທາງເລືອກໃນການປະກັນໄພ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ຄຳນຶງເຖິງສັກກະຍະພາບຂອງທ່ານ, ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພວກທ່ານ. ການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

01 ໄດ້ຮ່ວມງານກັບຜູ້ນຳດ້ານການປະກັນໄພ

02 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບເປັນມິດ, ເປັນບໍລິສັດເປີດ ພ້ອມດ້ວຍໂອກາດໃນການເຕີບໂຕທີ່ໝັ້ນຄົງ

03 ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງທີມງານມືອາຊີບທີ່ແຂງແກ່ງ

04 ສຳຜັດກັບຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມເປັນສາກົນ

05 ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການຮຽນຮູ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ

06 ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຈ້າງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ສົມບູນແບບ

07 ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ລາງວັນ ສຳລັບການປະກອບສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ

08 ສະແດງຕົນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ເຮັດວຽກກັບ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ປະກັນໄພ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກ

ໃນການເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ຟໍເຕ ໂຕໂກ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທີມງານ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບປະສົບການ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາມື້ນີ້ເພື່ອອະນາຄົດໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງທ່ານໄດ້ທີ່:

ພະແນກບຸກຄະລາກອນ

ບໍລິສັດ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ລາວ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ

ສໍານັກງານໃຫຍ່: 
ຖະໜົນທ່າເດື່ອ, ຊັ້ນ 1, 4 & 6 ອາຄານ ເອັນເຄ, ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 
ໂທລະສັບ: (+856) 021 264 712-5, 020 9938 3438
ອີເມວ: info@fortetoko.com

01 JOB DESCRIPTION- CHIEF SALES OFFICER

02 JOB DESCRIPTION- MANAGER, HUMAN RESOURCES AND ADMIN

03 JOB DESCRIPTION- HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE/COMPANY SECRETARY

04 JOB DESCRIPTION- MANAGER, CHINESE DESK

05 IS/IT Executive

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກ