ປະກັນໄພ ທຸລະກິດ

ການປະກັນໄພຮອບດ້ານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນໄພທຸລະກິດຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ, ພວກເຮົາສາມາດສ້າງການຄຸ້ມຄອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ລວມໄປເຖິງພະນັກງານ ແລະ ຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ.

ປະກັນໄພ ສ່ວນບຸກຄົນ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດປະກັນໄພ ກັບ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ?

ໃນການເປີດຕົວບໍລິສັດປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ, ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ທ່ານ ໃນການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຮອບດ້ານທີ່ສຸດ ໂດຍການໃຫ້ບໍລິການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ອຸທິດຕົນຢ່າງເປັນມືອາຊີບ

ເຫັນຄຸນຄ່າໃນເງິນຂອງທ່ານ

ມີທີ່ປຶກສາຫຼາຍພາສາ

ບໍລິການສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ການຈ່າຍສິນທົດແທນທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຖານະການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ຄຳເຫັນຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ປະສົບການ 12 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປັນຜູ້ນໍາດ້ານປະກັນໄພ 3 ປີ

ມີພະນັກງານມືອາຊີບ 56 ຄົນ

ປະຈຸບັນມີ 2 ສາຂາ